DIN POWERDIN COAXIALD-SUB COAXIAL
6 POS MINI COAXIALSMAMCX